آقای شهردار پاسخگوی مطالبات پایتخت نشینان باشید

«شهردار تهران به جای دیدارهای نمایشی و توئیت کردن باید در عمل به فکر شهر،مدیریت بحران و مشکلات پایتخت باشد و به مطالبات مردم پاسخ دهد.»

ادامه